shim

Avtalsregler

1. Allmänt

1.1 Dessa allmänna villkor gäller för avtal om medlemskap i G&M mellan den person (”Medlemmen”) som är namngiven i avtalet (”Medlemsavtalet”). Utöver dessa allmänna villkor kan också särskilda villkor gälla för viss tjänst eller visst erbjudande.
 

2 Medlemskap i Gym & Motion 

2.1 Medlemskapet är personligt, gäller från och med det startdatum som anges i Medlemsavtalet samt i den omfattning och för den period som Medlemen har bundit sig för (bindningstiden) och som likaledes anges i Medlemsavtalet. 

2.2 G&M erbjuder medlemskap för viss bindningstid efter vilken Medlemsavtalet upphör utan uppsägning (kontantmedlemskap), eller för viss av G&M erbjuden bindningstid efter vilken medlemskapet gäller tills vidare (autogiromedlemskap) och måste avslutas av medlem skriftligt eller vi mail med 30 dagars uppsägningstid efter avtalstidens utgång.

3. Medlemsförmåner 

3.1 G&M kan inte alltid garantera plats i av Medlemen vald träningsaktivitet som genomförs i grupp, med särskild träningsutrustning eller där deltagarantalet eller tillgången är begränsad av annan anledning. 

4. Medlemens ansvar 

4.1 Medlemen förbinder sig att alltid visa upp sitt medlemmskort vid G&M reception innan träning. 

4.2 Att ta del av och följa G&M vid var tid gällande säkerhets- och ordningsregler. 

4.3 Att följa anvisningar som ges av G&M personal avseende träningsmetoder och hantering av träningsutrustning, 

4.4 Att inte uppträda olämpligt mot eller störande för andra personer som vistas i G&M´s lokaler. 

4.5 Att snarast informera G&M om förhållanden som förändrar Medlemens rätt till erhållen rabatt på avgifter eller annan särskild medlemsförmån. 

5. Medlemskortet

5.1 Medlemskortet är G&M´s egendom och disponeras av Medlemmen personligen. Medlemmen förbinder sig beträffande medlemskortet. att inte låna ut eller överlåta det till annan person. Att snarast anmäla förlust. 

6. G&M ansvar

6.1 G&M ansvarar inte för hinder i eller begränsning av träningsmöjligheter vilken beror på omständighet utanför G&M´s kontroll och som skäligen inte kunnat förutses, undvikas eller övervinnas, 

såsom brand-, vatten eller annan större skada på G&M lokal, strejk, lockout, naturkatastrof eller myndighets beslut.

7. Avgifter och betalning

7.1 Om autogirodragningar ej kan genomföras den avsatta dagen kommer en faktura med påminnelse kostnad och ränta om 11% att skickas ut. Enligt för tiden gällande prislista.

7.2 Om autogirot makuleras av betalaren skickas en faktura ut på det aktuella beloppet som ej kunnat dragits på förfallodagen.

7.3 Om påminnelse fakturor ej betalas på utsatt tid så går ärendet vidare till inkasso.